Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Taksipalvelu Oy

Junailijankuja 5

00520 Helsinki

Puhelin: 041 519 5556

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Käyttäjärekisteripäällikkö

Helsingin Taksipalvelu Oy

Junailijankuja 5

00520 Helsinki

Puhelin: 041 519 5556

 

3. Rekisterin nimi

HTP Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on työsuhde, käyttäjän suostumus, tai Helsingin Taksipalvelu Oy:n ja käyttäjän välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 

Helsingin Taksipalvelu Oy –sivuston käyttäjärekisteritietojen käyttötarkoituksia ovat:

 

Käyttäjän tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Käyttäjien yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Helsingin Taksipalvelu Oy:n palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjonnan kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Helsingin Taksipalvelu Oy -sivuston käyttäjärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän perustiedot

Nimitiedot

Syntymäaika

Yhteystiedot:

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kotikuntatiedot

 

Yksilöivät tunnisteet

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

Henkilötunnus

Pankkitilin numero

Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä, taikka käytetty menetelmä

Käyttäjätunnus ja salasana Helsingin Taksipalvelu Oy:n verkkopalveluja varten

Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet

Käyttäjän IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä

 

Käyttäjän työsuhteeseen liittyvät tiedot

Työsuhteen alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot

Käyttäjän palvelujen käyttö

Käyttäjän itse ilmoittamat personoivat tiedot

Asiakaspalaute

Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot

 

Tapahtumakohtaiset tiedot

Työn suorittamiseen liittyvien verkkopalveluiden, kuten tilitysten lähettämiseen, liittyvät tiedot

Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Helsingin Taksipalvelu Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjään liittyviä tietoja kerätään käyttäjältä itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä käyttäjän suorittaessaan päivittäisiä työtehtäviään kuten tilityksiä.

Käyttäjään liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Helsingin Taksipalvelu Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää sivuston kehittämiseen sekä mittaamiseen ja optimointiin.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Helsingin Taksipalvelu Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta Helsingin Taksipalvelu Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Käyttäjätietoja voidaan siirtää tai luovuttaa käyttäjän tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai käyttäjän suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Pääsääntöisesti Helsingin Taksipalvelu Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

Tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai

mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Helsingin Taksipalvelu Oy:n käyttäjärekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Helsingin Taksipalvelu Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Helsingin Taksipalvelu Oy:n palveluksessa, sekä Helsingin Taksipalvelu Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Helsingin Taksipalvelu Oy:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

 

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

 

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Helsingin Taksipalvelu Oy, Tietosuojavastaava, Helsingin Taksipalvelu Oy:n käyttäjärekisteri / Henkilötietojen tarkastuspyyntö, Junailijankuja 5, 00520 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan käyttäjän väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 

11. Tiedon korjaaminen

Käyttäjä voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena Helsingin Taksipalvelu Oy:n verkkopalvelussa, tai ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti edellämainittuun tietosuojavastaavaan.