Helsingin Taksipalvelu

Evästeet, tietosuoja ja rekisteriselosteet

Evästeet, tietosuoja ja rekisteriselosteet

 

Helsingintaksipalvelu.fi -sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

 

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa  käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa helsingintaksipalvelu.fi -sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

 

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

 

  1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.
  2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

 

Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

 

Miten voin poistaa evästeet käytöstä?

Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit muuttaa selaimen (Intenet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari yms) suojausasetuksia:

 

 

Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojalaki määrittelee ne tavat, miten Helsingin Taksipalvelu voi käyttää asiakkaidensa henkilötietoja.

Menevä vastaa verkkosivustonsa kautta kerätyistä tai käyttäjärekisterissä olevista henkilötiedoista. Helsingin Taksipalvelu varastoi ja käsittelee käyttäjätietoja, jotta asiakassuhteita voidaan ylläpitää, lähettää asiakkaille tarjouksia ja tärkeitä tiedotteita palveluihin liittyen. Jos käyttäjä haluaa muuttaa omia henkilötietojaan tai poistaa ne rekisteristä, voi käyttäjä olla yhteydessä rekisteriselosteissa mainittujen yhteystietojen kautta.

 

Helsingintaksipalvelu.fi-sivuston Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

 

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin Taksipalvelu Oy
Junailijankuja 5
00520 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Käyttäjärekisteripäällikkö
Helsingin Taksipalvelu Oy
Junailijankuja 5
00520 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Helsingintaksipalvelu.fi -käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on käyttäjän suostumus, tai Helsingin Taksipalvelu Oy:n ja käyttäjän välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Helsingintaksipalvelu.fi -käyttäjärekisteritietojen käyttötarkoituksia ovat: Käyttäjien yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Helsingin Taksipalvelu Oy:n palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Markkinointi ja kontaktointi. Palautteiden kerääminen. Rekrytointi-ilmoitautumiset.

5. Rekisterin tietosisältö
Helsingintaksipalvelu.fi käyttäjärekisteri sisältää seuraavia tietoja:

5.1. KÄYTTÄJÄN PERUSTIEDOT
-Nimitiedot
-Osoitetiedot
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Kotikuntatiedot

5.2. YKSILÖIVÄT TUNNISTEET
-Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet
-Käyttäjän itse ilmoittamat tiedot

5.3 TAPAHTUMAKOHTAISET TIEDOT
-Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot.

5.4. TALLENNUS
Helsingin Taksipalvelu Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. Helsingintaksipalvelu.fi- käyttäjärekisteri sijaitsee webhotellissa, josta Menevä on tilannut käyttöönsä palvelintilaa ja se on suojattu asianmukaisin tietosuojakäytännöin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjään liittyviä tietoja kerätään käyttäjältä itseltään verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä sekä verkkopalvelun käytön yhteydessä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Helsingin Taksipalvelu Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää sivuston kehittämiseen sekä mittaamiseen ja optimointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Helsingin Taksipalvelu Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot
Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta Helsingin Taksipalvelu Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Käyttäjätietoja voidaan siirtää tai luovuttaa käyttäjän tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai käyttäjän suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla. Pääsääntöisesti Helsingin Taksipalvelu ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli: Tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Helsingin Taksipalvelu Oy käyttäjärekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Helsingin Taksipalvelu Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat yrityksen palveluksessa, sekä Helsingin Taksipalvelu Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Helsingin Taksipalvelu Oy:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Helsingin Taksipalvelu Oy, Tietosuojavastaava, Helsingin Taksipalvelu Oy:n käyttäjärekisteri / Henkilötietojen tarkastuspyyntö, Junailijankuja 5, 00520 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan käyttäjän väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen
Käyttäjä voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti edellämainittuun tietosuojavastaavaan.